Wayne Kursh – PCVRC Hall of Fame

Wayne Kursh

Wayne Kursh

Hall of Fame induction: 1986